Kontakt

Srebrna Catering Office

ul. Kazimierza Wielkiego 41

09-400 Płock

mail: srebrnacatering@orlen.pl

Monika Ogińska
tel. +48 697 071 258
mail: monika.oginska@orlen.pl

Zdjęcie Ania Błaszkiewicz.png

Anna Błaszkiewicz
tel. +48 605 199 400
mail: anna.blaszkiewicz@orlen.pl

Cezary Markowski
tel. +48 697 860 157
mail: cezary.markowski@orlen.pl

Marek Kępczyński

tel. +48 665 550 332mail: marek.kepczynski@orlen.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli kontaktuje się Pani/Pan z ORLEN Administracja sp. z o.o. za pomocą dostępnych formularzy na stronie internetowej ORLEN Administracja sp. z o.o. lub wysyła Pani/Pan zapytanie pocztą elektroniczną na adres email ORLEN Administracja sp. z o.o.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN Administracja sp. z o.o.). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN Administracja sp. z o.o.: (24) 365 55 56.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosoboweadm@orlen.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia wnioskowanych informacji, pytania, w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg lub reklamacji albo udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do ORLEN Administracja sp. z o.o. pocztą elektroniczną email lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej ORLEN Administracja sp.  z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

  • obowiązki wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Administracja sp. z o.o. podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu udzielenia niezbędnych informacji nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń jeśli takie powstaną.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,

  • prawo do sprostowania danych osobowych,

  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, kiedy ORLEN Administracja sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosoboweadm@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Administracja sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Administracja sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Administracja sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Administracja sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, pytania, skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Administracja sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO” oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych).

Klauzula informacyjna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Monika Bańcyr

e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl